پشتیبانی

نغمـــــــــــــــه عشــــــــــق
نغمـــــــــــــــه عشــــــــــق

ارسال در تاريخ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ

براي رفتن به ادرس جديد روي عكس زير كليك كنيد

نـــــــغـــــــمـــــــه عــــــــشــــــق
ميلاد حضرت زهرا(س)
ارسال در تاريخ سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ

درهاي اسمان گشوده ميشود واز اسمان نور الهي مي درخشد وبركات اسمان برزمين

  پهن ميگرددوبوي عطر ياس فضارا پر ميكند امروز برزمين مهمانيست انكه براي

پيامبر مادري مهربان بود وبراي امام علي همسر فداكار وبراي حسنين مادري دلسوز

و مهربان . انكه به خاطرش بهشت غرق در شاديست واز وجودش نورانيست  اوكه

فرش قدمهايش بالهاي ملاك است و روشنايي راهش نور الهيست

شهادت مادر سادات
ارسال در تاريخ شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ

درو ديوار مدينه بازگوي واقعه اي تلخ هستند وياداور روزهاي يتيمي . مدينه هنوز

داغ دار كسي است كه عزيز پيامبر ياور علي وبهترين بانوي دوعالم وصاحب حوض

كوثر دربهشت است او كه خدا  زمين را به بهانه  اش افريد.

اما اين شياطين بودند كه به بانوي دوعالم حسادت ورزيدند واورا كه عزيز ترين  بنده

خدادر زمين بود  در لاي درو ديوار حسد ودر اتش خشم شيطان سفتانه خود

سوزاندند  وپهلوي بانو را شكستند انها  همسرش را بادستان بسته براي بيعت

باظلم بردندو  اين بانو بود كه دربرابر ظلم ايستاد ودر اخر  با ضربه ناجوانمردان

رياست طلب به شهادت رسيد .وبازهم غريبانه تراز همه در پنهاني دراغوش خاك

اراميد تا ناجوانمردان بر پيكر بي جانش  توهين نكنند

وبران نماز سياست نخوانند.


شهادت بانوي نمونه دوعالم بر همگان تسليت بادســــــــــال نــــــــــو
ارسال در تاريخ پنجشنبه یکم فروردین 1392 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ
سالي را باتمام تلخيها وشيرينيهايش پشت سر گذاشتيم ودر ميان روزهاي گذشته

تجربه هاي سخت را نجربه كرديم واز زمان گذر كرديمتا به سالي جديد وارد شويم

اري وارد بهار شديم كه نشانه سر سبزي  واميد وزندگي دوباره وتولدي ديگراست

با سبزشدن درختهاي خشكيده  خدا به ما مي اموزد كه زندگي سرتاسر اميد است و

هر لحظه زندگي ميتواند برايمان بهاري باشد پس همچون درختان خشكيده بهاررا

درك كنيم واز نو بشكفيم

سال نو مباركحـــــــــــجاب
ارسال در تاريخ شنبه دوازدهم اسفند 1391 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ

اگر روزي گوهري داشته باشيد شما آن را درمعرض ديد دزدان ميگذاريد؟ ايا اورا دردست

ودرمسير راه مياندازيد ؟ويا نه ان رادرگنجيه بزرگ خود پنهان ميسازيد تا مبادا دست دزدان

ونااهلان به آن برسد؟اري امروزه مردان ما گوهران خودرا دربرابر دزدان  اشكار ميكنندو

انان رادرمعرض ديد نامردان قرار ميدهند واز نگاه ديگران كه از گوهرشان تمجيد ميكند

لذت ميبرند اما من نميدانم دراين ميان چرا خودگوهران نميدانند كه ارزش انان درزيزنگاه

دزدان چشم چران له ميشود  چرا انان متوجه نميشوند كه خودرا براي لذت اني ديگري در

دام گناه مياندازند وان طرف ترشكارچيهاي گوهر در كمينند .سالها پيش ارزش گوهران مارو

هيچ پنداشتند ومرداني كه قدر اين گوهران را ميدانستند خون خودرا براي نگه داشتنشان و

براي حفظ ابرويشان دادنداما امروز توچراخونهاي پدران وبرادران بي گناه را ناديده ميگيري

وبراي نامردان خودرا عريان ميكني ودرمعرض ديد قرار ميدهي ايا باخود انديشيده اي كه

دشمنان پاكي ومعصوميت تورا هدف گرفته اند امروز ديگر خوني ريخته نخواهد شد بلكه

اين چادرتوست كه برزمين ميافتد  حجابي كه نشانه پرچم تو قدمتت وپايداري نسلت ميباشد

اگر تو دختر ايران زمين باشي تاريخ را مينگري وميداني زنان باارزش ايران زمين حجاب

راترك نكردند وزنان خودفروش اين سرزمين خودرا براي چشمان مردان گرگ صفت

مياراستند تا لذت اني انانرا جبران كنند امروز مازنان ايران زمين نبايد خودرا براي نامردان

ارزان بفروشيم چون ارزش ما بيش از اين هاست  وخواهرم ومادرم امروز اسلحه ما چادر

من وشماست اري حرفهاي دختران محجبه را ميدانم كه هروز هركدام براي پاك دامنيتان و

نيالودن دامنتان به گناه  موقعيتهاي خوب خودرا دراين جامعه از دست داده ايد.اما بايد به ياد

داشته باشيم كه الگوي ما حضرت معصومه (س) ميباشد وهروز كه شما غمگين ميشويد به

ان بانو متوسل شويد كه اورنج شمارا بيشتر ميداند

 

ودراخر صحبت بابرادران كه فكر ميكنند زندگي محل آموزش وتربيت دختران  بي حجاب و

بدحجاب جامعه است اين دختراني  همانند گياه هرز در تمام كشورم پراكنده شده اندو هروز

چهره اي اين كشوررا مانند درخت كشيده ميكند  وكاملا دراشتباهند وبااين اشتباه  قرباني

خواهند شد

دهـــــــه فـــــــــجـــــــر
ارسال در تاريخ سه شنبه هفدهم بهمن 1391 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ

بهمن ماه ماه خون ماه شهادت است ماه پيروزي  ماهيست كه برايش سالها خون

  افراد پاك برزمين ريخته شدوامروز اين روزهاي بهمن است كه بوي بهار ازادي

را به ارمغان مي اورد وكام مردم سخت كوش سرزمين مرا شيريني مي بخشد

وروزهاي تلخ زمانه  رابراي لحظه اي ازيادشان ميبردو به‌آنها روزنه اميد را

نشانمي دهد  اين بهار زمستانه باتمام سرديش گرماي عشق را دردل مردم

سرزمين ميپروراند و وعده بهار پيروزي ديگر را به ما ميدهد

و ما دراين بهمن ماه دعا ميكنيم تا اين جشن  پيروزي با امدن امام

منتظران بهار ديگري را تجربه كنيممـــــيـــــلاد پـيـــــامـــبــــــــر (ص)
ارسال در تاريخ یکشنبه هشتم بهمن 1391 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ
روزهاي تاريكي مدينه ديگر رو به افول خواهد بود اين روزها  فرزندان شيطان

به عزا مي نشينند نور در قلب ادميان خواهد درخشيد وقلب انان را از نور نوزاد

تازه متولد شده صيقل ميدهد مدينه روزهاي تاريكي رابه فراموشي ميسپارد ورو

به روشني در حركت است مي ايد كسي كه از جنس مردان پاك خداست كسي كه

از جنس ذات حق است اري مياد محمد(ص)به اين دنياي تاريك تااز وجودش بر

دلهاي تيره مردمان روشني  بخشد مدينه اين روزها ميزبان  فرشتگان وحوريان

اسماني اند اينجا تاريخ را براي ادميان رقم مي زنند اينجا سرنوشت مسلمانان

اغاز مي شود

ميلاد پيامبربرشما مبارك
ربيع اول
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم دی 1391 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ

بشارت باد برمسلمين بعداز روزها غم وسوگ عزا امروز اغاز گر روز شيرين

براي مسلمانان است امروز براي تبريك اين عيد مژده بهشت را داده اند ديگردر

اسمان رختهاي سياه را ازتن بر ميكنند  ولباس جشن را مي پوشند خدا درهاي

اسمان را برزمينيان ميگشايد عيد زيبارا برانان مبارك ميشمارد امروز خاندان

پيامبرهم در شادي وسرور اند .اغازاين بهار مسلمين رابه امام عصر تبريك

ميگوييم وارزوي امدنش رادرهمين روزهاي اغازين عيد از خدا طلب مي كنيم
اربــــــعــــــيـــــــــــن
ارسال در تاريخ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ

چهل روز ازخيمه هاي سوخته ميگذرد از صداي گريه كودكان از زجه زنان

هنوز صداي العطش بگوش ميرسد چهل روز ازسرهاي روي نيزه اززخمهاي

تن كودكان پيامبرميگذرد  .كربلا هنوز واقعه بزرگ عاشورارا براي تاريخ

ميسرايد هنوز داغ عاشورا برجگرها اتش ميزنداربعين يعني چهل روز

اسارت چهل روز پابرهنگي وغل وزنجير اربعين يعني چهل روز براي

فراق ياران گريستند
آغــــــــاز مـــــــحــــــــرم
ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391 توسط صــــــــــــــــــدفـــــــــــــ
روز شمار لحظه هااغاز سالي جديد از هجري قمري را نشان ميدهد .عجب تحويلي دارد

اين سال عجب بهاري داره اين عيد،اينجا كربلاست ،اغاز سال قمري،اينجا اغاز سرنوشت

مسلمين نوشته ميشود.اينجاست كه سر فرزند فاطمه(س) رابر سر نيزه مي كنند، اغازسال

تلخ خواهدبود همه ميدانيم محرم اغاز سال قمريست تلخ ترين ماه خدا هرچند تلخ است

ولي اين ماه، ماه ايستادگيست ،ماه رشادت ومقاومت است.اين ماه درس ،جوانمردي را

به ما مي اموزد آري شايد عيد تلخي باشد شايد اغاز تلخي باشد اما اينجا درسهاي زيادي

ميدهد واينجاست دوباره بامولايمان حسين پيوند مي بنديم وخودمان را براي جهاد بانفس

مي آزماييم. يادمان بماند ما امت سلمانيم انكه پيامبر باافتخار نامش رابرزبان مياورد

انكه خدا عاشقانه اورا مي ستاييد به خود مي بالم امروز من هم ازامت سلمانم واي تو

ايراني به خودببال كه هم خون سلماني وياورفرزندان علي وتا زنده هستيم وايراني محرم

را به عزا مي نشينيم وعاشورا را زنده نگه ميداريم وهرگز اجازه نخواهيم داد دوباره

بدخواهان عاشورا ي ديگري به پاكنند .
قالب وبلاگ مرجع راهنماي وبلاگ نويسان